Poziv na razmjenu mladih a�� Sportmania

Ove godine ponovno Softball Klub A�pansko A�e organizirati razmjenu mladih.
ViA?e o projektu:
Razmjena mladih a�?SportManiaa�? odrA?ati A�e se u Zagrebu, na sportskom centru Jarun 28.03.2015. i trajati A�e do 03.04.2015., u sklopu nje A�e sudjelovali su partneri iz SlovaA?ke, A�panjolske i Hrvatske. Cilj projekta je meA�usobna edukacija mladih iz zemalja partnera o ponaA?anju u sportu, toleranciji i timskom radu netradicionalnim i neformalnim oblicima i metodama uA?enja. Svaki partner projekta poslati A�e skupinu sastavljenu od 16 a�� 24 mladih pojedinaca, izmeA�u 13 i 25 godina te A�e biti zastupljena oba spola. A?elimo pruA?iti mladima okvir za zdrav naA?in A?ivota, pritom se usmjeravajuA�i na koristi sudjelovanja u sportskim aktivnostima na otvorenom prostoru. Projekt A�e se usredotoA?iti na komunikaciju i suradnju mladih koji, u svojim zemljama, dijele zajedniA?ki interes za sport. Program A�e kombinirati praktiA?ne aktivnosti odnosno razmjenu iskustva i pristupa u sljedeA�im sportovima: softball, baseball, rugby, paintball, trekking, capoeira. Osim sportskih aktivnosti na meA�usobnom susretu partnera poticati A�emo timski rad, rad na osobnom razvoju te istraA?ivati razlike u kulturama, tradiciji i drugim problemima mladih. Akcija A�e omoguA�iti razmjenu znanja A?to A�e ujedno rezultirati i stvaranje novih prijateljstava, izgradnju samopoA?tovanja te A�e dodatno podupirati kreativnost pojedinca, razumijevanje te prihvaA�anje razliA?itih kultura i njihovih vrijednosti.
Tko A?eli sudjelovati, ovdje moA?e preuzeti prijavnicu