Sportmania je zavrA?ila

Sportmania

Ove godine ponovno Softball Klub A�pansko je organizirao na naA?im terenima razmjenu mladih.
ViA?e o projektu:
Razmjena mladih a�?SportManiaa�? odrA?ala se u Zagrebu, na sportskom centru Jarun 28.03.2015. i trajala je do 03.04.2015., u sklopu nje A�e sudjelovali su partneri iz SlovaA?ke, A�panjolske i Hrvatske. Cilj projekta je bila meA�usobna edukacija mladih iz zemalja partnera o ponaA?anju u sportu, toleranciji i timskom radu netradicionalnim i neformalnim oblicima i metodama uA?enja. Svaki partner projekta poslao je skupinu sastavljenu od 16 – 24 mladih pojedinaca, izmeA�u 13 i 25 godina te su bila zastupljena oba spola. PruA?ili smo mladima okvir za zdrav naA?in A?ivota, pritom se usmjeravajuA�i na koristi sudjelovanja u sportskim aktivnostima na otvorenom prostoru. Projekt se usredotoA?io na komunikaciju i suradnju mladih koji, u svojim zemljama, dijele zajedniA?ki interes za sport. Program je kombinirao praktiA?ne aktivnosti odnosno razmjenu iskustva i pristupa u sljedeA�im sportovima: softball, baseball, rugby, paintball, trekking, capoeira. Osim sportskih aktivnosti na meA�usobnom susretu partnera poticali smo timski rad, rad na osobnom razvoju te istraA?ivati razlike u kulturama, tradiciji i drugim problemima mladih. Akcija je omoguA�ila razmjenu znanja A?to je ujedno rezultiralo i stvaranjem novih prijateljstava, izgradnjom samopoA?tovanja te A�e dodatno podupirati kreativnost pojedinca, razumijevanje te prihvaA�anje razliA?itih kultura i njihovih vrijednosti.