Softball Klub Princ je partner na EU projektu koji osigurava viA?e od 58000 EUR za razvoj sporta!

Softball klubovi Princ iz Hrvatske, GA�ajnsielem Redcoats nositelji projekta s otoka Gozo, dijela europske drA?ave Malte i Olympia Haarlem iz Nizozemske, partneri su na EU projektu kojemu je cilj razvoj sporta. Projekt nazvan Erasmus+ Sports: Small Collaborative Partnerships project, Inclusion and Gender Equality through Softball (IGETS) osigurava viA?e od 58000 EUR za razvoj softballa i promicanje ravnopravnosti spolova u sportu.

Projekt IGETS je pokrenut s idejom da se tijekom dvije godine trajanja proA?ire znanja organizacija, klubova, trenera i svih koji se bave sportom, te stvori trajno partnerstvo izmeA�u triju partnera na projektu. Dobivena znanja i iskustva primijenit A�e se na promicanje vaA?nosti bavljenja sportom, osobito meA�u A?enama i djevojkama.

Softball-klub-princ-ERASMUS-IGETS-Gozo-malta

Prva faza projekta, zapoA?ela je u A?etvrtak, 9. oA?ujka, u GA�ajnsielem, Gozo, dolaskom osam klupskih predstavnika softball klubova Princ Zagreb iz Hrvatske i Olympia Haarlem iz Nizozemske. Njima se je pridruA?ila i Tara Henry koja je prenijela svoja pozitivna iskustva o softballu koja je stekla igrajuA�i za UCLA Bruins iz SAD.

 

Program je bio sastavljen od niza aktivnosti namijenjenih za razmjenu dobrih primjera iz prakse koji su pozitivno utjecali na promicanje ravnopravnosti spolova u sportu i razmjenu iskustava triju klubova steA?enih u poticanju mladih na aktivnije bavljenje softballom. U cilju promicanja sporta i poveA�anja stope sudjelovanja djece, posebno djevojA?ica u softballu, organiziran je posjet u osnovnoj A?koli Gozo College Ghajnsielem. Predstavljena su tri sportska programa #ACTIVE START a�� YOUNG MULTISPORT ATHLETES, #FUNDAMENTAL SKILLS ACADEMY i #BEACTIV zahvaljujuA�i kojima GA�ajnsielem Redcoats imaju vrlo visoku stopu sudjelovanja djece u sportu u dobnoj skupini od 4 godine do 9 godina.

 

Tijekom boravka, kroz dvije odrA?ane radionice, predstavljeni su rezultati ovih projekata. GostujuA�i treneri dobili su priliku provoditi treninge s domaA�im klubom pri A?emu su stekli nova iskustva u radu s malom djecom ukljuA?enom u projekt Multisport Approach to Softball. Ideja ovog projekta je poticanje male djece da se tijekom svog razvoja i odrastanja ukljuA?e u A?to viA?e sportskih aktivnosti koje imaju dugoroA?an pozitivan uA?inak na njihov fiziA?ki i psihiA?ki razvoj.

 

PoA?etkom lipnja, u Haarlemu, u Nizozemskoj odrA?at A�e se druga faza projekta. Naglasak A�e biti stavljen na intenziviranje rada na poveA�anju kapaciteta klubova, struA?nosti trenera i prikupljanje potrebnih financijska sredstava. Cilj ove faze projekta je prouA?iti administrativnu stranu organizacije softball kluba i istraA?iti metode za njeno poboljA?anje.

U Zagrebu, sredinom srpnja 2018. godine, odrA?at A�e se treA�a faza projekta IGETS. Svi partneri na projektu sudjelovat A�e s 15 mladih igraA?ica dobne skupine do 17 godina. IstraA?ivati A�e se i razvijati metode koje bi se koristile za poticanje i motiviranje prvenstveno srednjoA?kolaca i studenata da se nastave aktivno baviti softballom, te usklade A?kolske obveze sa sportskim.

Finalna aktivnost je meA�unarodna konferencija u Zagrebu koja A�e se odrA?ati krajem listopada 2018. godine. Okupit A�e sve partnere na projektu zajedno s predstavnicima svih Europskih saveza i duA?nosnicima Europske Softball Federacije. Tijekom ove konferencije objavit A�e se rezultati projekta. KonaA?an dokument projekta Inclusion and Gender Equality through Softball (IGETS) sadrA?ava preporuke i smjernice za razvoj softballa i promicanje ravnopravnosti spolova u sportu. Biti A�e dan Europskoj Softball Federaciji na koriA?tenje koja A�e poticati daljnju razmjenu steA?enih iskustava IGETS projekta izmeA�u saveza i njihovih klubova.

Softball-klub-princ-ERASMUS-IGETS-Gozo-malta-konferencija