Softball Klub Princ je partner na EU projektu koji osigurava viA?e od 58000 EUR za razvoj softballa!

Softball klubovi Princ iz Hrvatske, GA�ajnsielem Redcoats nositelji projekta s otoka Gozo, dijela europske drA?ave Malte i Olympia Haarlem iz Nizozemske, partneri su na EU projektu kojemu je cilj razvoj sporta. Projekt nazvan Inclusion and Gender Equality through Softball (IGETS) osigurava viA?e od 58000 EUR za razvoj softballa i promicanje ravnopravnosti spolova u sportu.

Projekt IGETS je pokrenut s idejom da se predstave primjeri iz prakse koji su pozitivno utjecali na promicanje ravnopravnosti spolova u sportu i da se razmjene iskustava triju klubova steA?ena u poticanju mladih na aktivnije bavljenje softballom. Dobivena znanja i iskustva primijenit A�e se na promicanje vaA?nosti bavljenja sportom, osobito meA�u A?enama i djevojkama. IGETS ima za cilj proA?iriti znanja naA?ih organizacija, klubova, trenera i svih koji se bave sportom, te stvoriti trajno partnerstvo izmeA�u triju partnera na projektu.

Projekt je podijeljen u A?etiri faze A?ije A�e se aktivnosti odvijati kroz dvije godine.

Prva faza projekta zapoA?inje krajem oA?ujka na Malti gdje A�e se sastati treneri sva tri kluba. Razmjenjivat A�e se ideje kako potaknuti i motivirati A?etverogodiA?nju djecu da sudjeluju u sportu. U tome su najuspjeA?niji Ghajnsielem Redcoats koji imaju vrlo visoku stopu sudjelovanja djece u sportu u dobnoj skupini od 4 godine do 9 godina. Svoj uspjeh zahvaljuju uspjeA?noj provedbi tri sportska programa #ACTIVE START a�� YOUNG MULTISPORT ATHLETES, #FUNDAMENTAL SKILLS ACADEMY, i #BEACTIVE. Tijekom boravka na Malti trenerima A�e biti predstavljeni rezultati ovih projekata, te A�e imati priliku provoditi treninge s domaA�im klubom pri A?emu A�e steA�i nova iskustva u radu s malom djecom.

PoA?etkom lipnja, u Haarlemu, u Nizozemskoj odrA?at A�e se druga faza projekta. Naglasak A�e biti stavljen na intenziviranje rada na poveA�anju kapaciteta klubova, struA?nosti trenera i prikupljanje potrebnih financijska sredstava. Cilj ove faze projekta je prouA?iti administrativnu stranu organizacije softball kluba i istraA?iti metode za njeno poboljA?anje.

U Zagrebu, sredinom srpnja 2018. godine, odrA?at A�e se treA�a faza projekta IGETS. Svi partneri na projektu sudjelovat A�e s 15 mladih igraA?ica dobne skupine do 17 godina. IstraA?ivati A�e se i razvijati metode koje bi se koristile za poticanje i motiviranje prvenstveno srednjoA?kolaca i studenata da se nastave aktivno baviti softballom, te usklade A?kolske obveze sa sportskim.

Finalna aktivnost je meA�unarodna konferencija u Zagrebu koja A�e se odrA?ati krajem listopada 2018. godine. Okupit A�e sve partnere na projektu zajedno s predstavnicima svih Europskih saveza i duA?nosnicima Europske Softball Federacije. Tijekom ove konferencije objavit A�e se rezultati projekta. KonaA?an dokument projekta Inclusion and Gender Equality through Softball (IGETS) sadrA?ava preporuke i smjernice za razvoj softballa i promicanje ravnopravnosti spolova u sportu. Biti A�e dan Europskoj Softball Federaciji na koriA?tenje koja A�e poticati daljnju razmjenu steA?enih iskustava IGETS projekta izmeA�u saveza i njihovih klubova.