A�to je to softball?

Softball je, prije svega, sport anglo-saksonskog govornog podruA?ja. Najrazvijeniji je u Americi, Australiji, Kanadi, kao i u Kini te Japanu dok se u Europi najjaA?e ekipe nalaze u Nizozemskoj, Italiji i A?eA?koj. Ovo je jedan od manje poznatih sportova u Hrvatskoj, A?to za sobom povlaA?i A?injenicu da je i slabo razvijen. Jedan od razloga tome je i njegova kratka povijest u Hrvatskoj.

Softball igraju i A?ene i muA?karci u viA?e od 70 zemalja svijeta. Samo u SAD-u godiA?nje 26 milijuna odraslih, mladih, A?ena i muA?karaca igra softball. Postoje dvije verzije softballa: slow pitch i fast pitch. Fast pitch je uobiA?ajeniji, te se u Hrvatskoj ta verzija jedino i igra. U Hrvatskoj softball su do 2001. igrale samo A?ene. Od 2001. godine u Hrvatskoj se igra i sluA?beno prvenstvo u muA?kom fast pitch softballu.

Kratka pravila

Softball se igra na skoro svim podlogama, iako je trava najA?eA?A�a. Igra se na terenu koji se naziva dijamant, a igraliA?te je podijeljeno na dva dijela: infield i outfield. Infield oznaA?uju kuA�na baza i tri baze. Udaljenost izmeA�u baza je 18.46 m.

Ekipa se sastoji od devet igraA?a. Utakmica traje sedam inninga (izmjena).U svakom inningu obje momA?adi po jedanput udaraju (napadaju) i igraju polje (brane se). MomA?ad koja u tih sedam inninga osvoji najviA?e bodova pobjeA�uje.

IgraA?i udaraju po redoslijedu utvrA�enom na poA?etku utakmice. UdaraA? stoji u batter’s boxu (udraA?evo polje), a pitcher (bacaA?) mu pitcha tj. baca. Postoje dvije vrste pitcha: strike (dobar) i ball (loA?). Strike je lopta koja je baA?ena u strike zonu, a nije udarena ili ju je udaraA? promaA?io ili ju je pak udario izvan igraliA?ta u faul. Ball je kad je lopta baA?ena izvan strike zone, a igraA? na nju nije zamahnuo. Kada igraA? udari loptu mora trA?ati prema prvoj bazi. Ako udaraA? ne udari loptu na treA�i strike on je izbaA?en. Ako je prije treA�eg strikea pitcher bacio A?etiri balla udaraA?u se dodjeljuje prva baza.

Nakon udarene lopte udaraA? pokuA?ava napredovati od baze do baze. On moA?e trA?ati samo ako je lopta udarena u unutar dvije faul linije. Bod je osvojen svaki put kad udaraA? optrA?i sve A?etiri baze. Kada igraA? optrA?i sve baze kao rezultat samo jednog, svog, udarca to se popularno naziva “home run”.

MomA?ad u obrani prelazi u napad nakon A?to izbaci 3 udaraA?a. IgraA?i se izbacuju tako da se udarena lopta ulovi u zraku ili se baci na bazu prije nego udaraA? stigne do nje. Ili, pak, kako smo veA� rekli nakon treA�eg strikea.

U A?emu se softball razlikuje od baseballa?

Softball se zasniva na baseballu, ali postoji nekoliko razlika. Lopta koja se koristi u softballu je veA�a, ali ne i mekA?a kao A?to bi se dalo zakljuA?iti iz imena. Baseballska palica je neA?to deblja od softballske i A?esto je drvena, dok je u softballu metalna. U baseballu se pitcha preko ramena, a u softballu ispod ramena. Softball igraliA?te je manje i igra se samo sedam inninga u usporedbi sa baseballom gdje se igra devet.

Podijeli

Hrvatski Softball Savez

Predsjednik: Miljenko Hrman
Glavna tajnica: Edna Hajak

 

OIB: 42297809133
IBAN: HR7523400091100181706

O nama

Hrvatski softball savez osnovan je 28. svibnja 1994. godine u Zagrebu. Član je International Softball Federation (ISF) - Međunarodnog softball udruženja od 22. srpnja 1992. i European Softball Federation (ESF) - Europskog softball udruženja od 3. veljače 1996.